Call us: +420724067394 Mon - Fri 8am - 5pm pt

VOP pro podnikatele

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PODNIKATELUM

 

Osoby samostatne výdelecne cinné

Ing. Michal Petrtýl

se sídlem Panská 131, 252 67 Tuchomerice, Cesko

identifikacní císlo: 74102893

zapsané v živnostenském rejstríku Mestského úradu Cernošice, c.j. ŽIV/P13/3123/2010/Tom/3

pro prodej zboží prostrednictvím on-line obchodu umísteného na internetové adrese www.praguesouvenirs.com

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby samostatne výdelecne cinné Ing. Michal Petrtýl se sídlem Panská 131, 252 67 Tuchomerice, identifikacní císlo: 74102893, zapsané v živnostenském rejstríku Mestského úradu Cernošice, c.j. ŽIV/P13/3123/2010/Tom/3 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu (dále jen „obcanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základe kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou osobou ci osobou, jež jedná pri objednávání zboží v rámci své podnikatelské cinnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“) prostrednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístené na internetové adrese www.praguesouvenirs.com (dále jen „webová stránka“), a to prostrednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Tyto obchodní podmínky se nevztahují na prípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouve. Odchylná ujednání v kupní smlouve mají prednost pred ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ceském a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavrít v ceském nebo anglickém jazyce. Vztah založený kupní smlouvou se rídí ceským právem.

1.5.       Znení obchodních podmínek muže prodávající menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena práva a povinnosti vzniklá po dobu úcinnosti predchozího znení obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚCET

2.1.       Kupující muže provádet objednávání zboží bez registrace prímo z webového rozhraní obchodu. V prípade, že to webové rozhraní obchodu umožnuje, muže kupující na webové stránce obchodu provést svoji registraci (dále jen „uživatelský úcet“) a následne muže pristupovat do svého uživatelského rozhraní a provádet z nej objednávání zboží.

2.2.       Pri objednávání zboží a pri registraci na webové stránce je kupující povinen uvádet správne a pravdive všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském úctu je kupující pri jakékoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím pri objednávání zboží a v uživatelském úctu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Prístup k uživatelskému úctu je zabezpecen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlcenlivost ohledne informací nezbytných k prístupu do jeho uživatelského úctu.

2.4.       Kupující není oprávnen umožnit využívání uživatelského úctu tretím osobám.

2.5.       Prodávající muže zrušit uživatelský úcet, a to zejména v prípade, kdy kupující svuj uživatelský úcet déle než 12 mesícu nevyužívá, ci v prípade, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (vcetne obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vedomí, že uživatelský úcet nemusí být dostupný nepretržite, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osob.

3.       UZAVRENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístená ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu ohledne tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 obcanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to vcetne uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny vcetne dane z pridané hodnoty platné v Cechách a všech souvisejících poplatku. Ceny zboží zustávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavrít kupní smlouvu za individuálne sjednaných podmínek.

3.3.       Kupující, kterí se nacházejí v Evropské unii a jsou registrováni jako plátci DPH v príslušné zemi EU, mohou požádat o uzavrení kupní smlouvy bez DPH, pokud je místo dorucení objednávky v príslušné zemi EU. Kupující se sídlem mimo Evropskou unii mohou požádat o uzavrení kupní smlouvy bez DPH, pokud je místo dorucení objednávky mimo EU a celková hodnota objednávky presahuje 20 000 Kc. V takovém prípade se uplatní individuálne vypoctené vývozní poplatky.

3.4.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto náklady jsou automaticky vypocítávány webovým rozhraním obchodu behem uzavírání objednávky v závislosti na druhu dopravy zvoleném kupujícím, celkové hmotnosti objednávky a zemi urcení zásilky.

3.5.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulár ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje zejména informace o:

3.5.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2.    zpusobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zpusobu dorucení objednávaného zboží a

3.5.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spolecne jen jako „objednávka“).

3.6.       Pred zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožneno zkontrolovat a menit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a opravovat chyby vzniklé pri zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacítko „CHECK OUT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlene po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském úctu ci v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.       Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpet na internetový obchod prodávajícího jako nedorucený nebo nedorucitelný (napr. kvuli zmene nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvuli docasným problémum, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovane zastihnout kupujícího telefonicky na císle uvedeném v objednávce. V prípade, že se nepodarí kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

3.8.       Prodávající je vždy oprávnen v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, predpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatecné potvrzení objednávky (napríklad písemne ci telefonicky).

3.9.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dorucením prijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10.   Kupující souhlasí s použitím komunikacních prostredku na dálku pri uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pri použití komunikacních prostredku na dálku v souvislosti s uzavrením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, pricemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu zboží a prípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit prodávajícímu následujícími zpusoby:

-          v hotovosti na dobírku v míste urceném kupujícím v objednávce;

-          bezhotovostne prevodem na úcet prodávajícího c. 670100-2208090403/6210, vedený u mBank S.A. (dále jen „úcet prodávajícího“);

-          bezhotovostne prostrednictvím externí platební brány PayPal Express Checkout

Spolecne s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši ve smyslu clánku 3.4. Není-li uvedeno výslovne jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ci jinou obdobnou platbu. Tímto není dotceno ustanovení cl. 4.6 obchodních podmínek ohledne povinnosti uhradit kupní cenu zboží predem.

4.3.       V prípade bezhotovostní platby pres PayPal Express Checkout bude Kupující preveden na externí platební bránu PayPal za úcelem zpracování jeho platby Prodávajícímu. Proces platby je vztah mezi Kupujícím a PayPal a rídí se výhradne podmínkami PayPal platnými pro zemi sídla Kupujícího, jak je zverejnuje PayPal na https://www.paypal.com/us/webapps/ mpp / ua / legalhub-full. Platba bude stržena z platební karty Kupujícího okamžite. Prodávající odmítá jakoukoli výslovnou nebo implicitní odpovednost za platební proces provádený PayPal.

4.4.       V prípade platby na dobírku je kupní cena splatná pri prevzetí zboží. V prípade bezhotovostní platby prevodem na úcet prodávajícího je kupní cena splatná do 30 dnu ode dne uzavrení kupní smlouvy.

4.5.       V prípade bezhotovostní platby prevodem na úcet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolecne s uvedením variabilního symbolu platby. V prípade bezhotovostní platby prevodem na úcet prodávajícího je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnen okamžikem pripsání príslušné cástky na úcet prodávajícího.

4.6.       Prodávající je oprávnen, zejména v prípade, že ze strany kupujícího nedojde k dodatecnému potvrzení objednávky (cl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ješte pred odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 obcanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Prípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemne kombinovat.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecne závaznými právními predpisy, vystaví prodávající ohledne plateb provádených na základe kupní smlouvy kupujícímu danový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem dane z pridané hodnoty. Danový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a priloží jej k dodávce zboží.

4.9.       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu úctenku. Zároven je povinen zaevidovat prijatou tržbu u správce dane online; v prípade technického výpadku pak nejpozdeji do 48 hodin.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupující bere na vedomí, že dle ustanovení § 1837 obcanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle prání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratne smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavreném obalu, které spotrebitel z obalu vynal a z hygienických duvodu jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo pocítacového programu, pokud porušil jejich puvodní obal.

5.2.       Nejedná-li se o prípad uvedený v cl. 5.1 obchodních podmínek ci o jiný prípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obcanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ctrnácti (14) dnu od prevzetí zboží, pricemž v prípade, že predmetem kupní smlouvy je nekolik druhu zboží nebo dodání nekolika cástí, beží tato lhuta ode dne prevzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhute uvedené v predchozí vete. Odstoupení od kupní smlouvy muže kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

5.3.       V prípade odstoupení od kupní smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od pocátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do ctrnácti (14) dnu od dorucení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom prípade, kdy zboží nemuže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.       V prípade odstoupení od kupní smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající penežní prostredky prijaté od kupujícího do ctrnácti (14) dnu od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zpusobem, jakým je prodávající od kupujícího prijal. Prodávající je taktéž oprávnen vrátit plnení poskytnuté kupujícím již pri vrácení zboží kupujícím ci jiným zpusobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit prijaté penežní prostredky kupujícímu dríve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnen jednostranne zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.       V prípadech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obcanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávnen kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby prevzetí zboží kupujícím. V takovém prípade vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytecného odkladu, a to bezhotovostne na úcet urcený kupujícím.

5.7.       Je-li spolecne se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavrena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledne takového dárku úcinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.       PREPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       V prípade, že je zpusob dopravy smluven na základe zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a prípadné dodatecné náklady spojené s tímto zpusobem dopravy.

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urcené kupujícím v objednávce, je kupující povinen prevzít zboží pri dodání.

6.3.       V prípade, že je z duvodu na strane kupujícího nutno zboží dorucovat opakovane nebo jiným zpusobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dorucováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpusobem dorucení.

6.4.       Pri prevzetí zboží od prepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v prípade jakýchkoliv závad toto neprodlene oznámit prepravci. V prípade shledání porušení obalu svedcícího o neoprávneném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prepravce prevzít. Tímto nejsou dotcena práva kupujícího z odpovednosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecne závazných právních predpisu.

6.5.       Pokud je zpusob dopravy zvolený kupujícím „Priority Mail“ nebo „Priority Parcel“, vyexpeduje Prodávající objednávku do 2 pracovních dnu nebo ve výjimecných prípadech do 5 pracovních dnu. Expedice znamená predání zásilky dopravci Ceské pošte. Skutecnou dodací lhutu do poštovní schránky kupujícího nebo do cílové pošty nelze zarucit žádným zpusobem, protože to závisí na faktorech mimo dosah prodávajícího, mimo jiné na rychlosti celního režimu v zemi urcení, rychlosti poštovní služby v zemi urcení a zejména na rychlosti a zpusobu dorucení z místního poštovního úradu do poštovní schránky kupujícího. Prodávající neprijímá žádnou odpovednost za skutecnou dodací lhutu. Císla uvedená v e-mailu s potvrzením objednávky a na stránce webového rozhraní obchodu s informacemi o dorucení jsou pouze odhady založené na empirických zkušenostech, ale nepredstavují žádný závazek prodávajícího.

6.6.       Je-li zpusob dopravy zvolený kupujícím „Personal delivery in Prague“, prinese prodávající objednané zboží prímo na místo a v case urcené/m kupujícím v objednávce a/nebo dohodnuté s prodávajícím prostrednictvím e-mailu nebo telefonu a predá je tam osobe urcené kupujícím. Tato osoba potvrdí dodání zboží podpisem jedné kopie faktury a dodacího listu predložené prodávajícím.

6.7.       Další práva a povinnosti stran pri preprave zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNENÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledne práv z vadného plnení se rídí príslušnými obecne závaznými právními predpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obcanského zákoníku a zákonem c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znení pozdejších predpisu).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pri prevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dobe, kdy kupující zboží prevzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující ocekával s ohledem na povahu zboží a na základe reklamy jimi provádené,

7.2.2.    se zboží hodí k úcelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo predloze, byla-li jakost nebo provedení urceno podle smluveného vzorku nebo predlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míre nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkum právních predpisu.

7.3.       S ohledem na specifika malosériové výroby drevených hodin a magnetu s vysokým podílem rucní práce a používáním prírodních materiálu muže dojít k drobným odlišnostem v provedení a vzhledu pri porovnání s velkosériovou prumyslovou produkcí. Zejména s ohledem na prírodní vlastnosti dreva muže v nekterých prípadech dojít napr. k odlišnému zbarvení zadní steny, výskytu ruzne sytých pruhu nebo hrubších struktur. Takové odlišnosti nemužou být považovány za vadu.

7.4.       S ohledem na specifika malosériové výroby keramických modelu, snežítek a magnetu s vysokým podílem rucní práce a používáním prírodních materiálu vždy dochází k drobným odlišnostem v provedení a vzhledu pri porovnání s velkosériovou prumyslovou produkcí. Tyto výrobky z nehlazené keramiky jsou malovány rucne, což znamená, že každý kus má charakter originálu a typicky dochází drobným vzájemným odlišnostem v sytosti barev a presnosti vybarvení jednotlivých prvku. Takové odlišnosti nemužou být považovány za vadu.

7.5.       Projeví-li se vada v prubehu trech mesícu od prevzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již pri prevzetí.

7.6.       Prodávající má povinnosti z vadného plnení nejméne v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnení výrobce. Kupující je jinak oprávnen uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotrebního zboží v dobe šesti mesícu od prevzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu pripojenému ke zboží nebo v reklame v souladu s jinými právními predpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po urcitou dobu zpusobilé k použití pro obvyklý úcel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávnene, nebeží lhuta pro uplatnení práv z vadného plnení ani zárucní doba po dobu, po kterou kupující nemuže vadné zboží užívat.

7.7.       Ustanovení uvedená v cl. 7.6 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotrebení zboží zpusobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míre používání nebo opotrebení, kterou zboží melo pri prevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnení kupujícímu nenáleží, pokud kupující pred prevzetím zboží vedel, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpusobil.

7.8.       Práva z odpovednosti za vady zboží se uplatnují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledne rozsahu práv z odpovednosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 obcanského zákoníku) uvedena jiná osoba urcená k provedení opravy, která je v míste prodávajícího nebo v míste pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je urcen k provedení opravy. S výjimkou prípadu, kdy je k provedení opravy urcena jiná osoba podle predchozí vety, je prodávající povinen prijmout reklamaci v kterékoli provozovne, v níž je prijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobku nebo poskytovaných služeb, prípadne i v sídle nebo v míste podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zpusob vyrízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a zpusobu vyrízení reklamace, vcetne potvrzení o provedení opravy a dobe jejího trvání, prípadne písemné oduvodnení zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby urcené prodávajícím k provedení opravy.

7.9.       Práva z odpovednosti za vady zboží muže kupující konkrétne uplatnit zejména osobne na adrese Panská 131, 25267 Tuchomerice, telefonicky na císle 724067394 ci elektronickou poštou na adrese [email protected].

7.10.   Kupující sdelí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, pri oznámení vady, nebo bez zbytecného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemuže kupující zmenit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.11.   Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v cl. 7.2 obchodních podmínek, muže kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady neprimerené, ale pokud se vada týká pouze soucásti zboží, muže kupující požadovat jen výmenu soucásti; není-li to možné, muže odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúmerné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytecného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranení vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výmenu soucásti má kupující i v prípade odstranitelné vady, pokud nemuže zboží rádne užívat pro opakovaný výskyt vady po oprave nebo pro vetší pocet vad. V takovém prípade má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výmenu jeho soucásti nebo na opravu zboží, muže požadovat primerenou slevu. Kupující má právo na primerenou slevu i v prípade, že mu prodávající nemuže dodat nové zboží bez vad, vymenit jeho soucást nebo zboží opravit, jakož i v prípade, že prodávající nezjedná nápravu v primerené dobe nebo že by zjednání nápravy kupujícímu pusobilo znacné obtíže.

7.12.   Kdo má právo podle § 1923 obcanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladu úcelne vynaložených pri uplatnení tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho mesíce po uplynutí lhuty, ve které je treba vytknout vadu, soud právo neprizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatneno vcas.

7.13.   Další práva a povinnosti stran související s odpovedností prodávajícího za vady muže upravit reklamacní rád prodávajícího.

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obcanského zákoníku.

8.3.       Vyrizování stížností spotrebitelu zajištuje prodávající prostrednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyrízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.       K mimosoudnímu rešení spotrebitelských sporu z kupní smlouvy je príslušná Ceská obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro rešení sporu on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pri rešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.       Evropské spotrebitelské centrum Ceská republika, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Narízení Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 524/2013 ze dne 21. kvetna 2013 o rešení spotrebitelských sporu on-line a o zmene narízení (ES) c. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (narízení o rešení spotrebitelských sporu on-line).

8.6.       Prodávající je oprávnen k prodeji zboží na základe živnostenského oprávnení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaju vykonává Úrad pro ochranu osobních údaju. Ceská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znení pozdejších predpisu.

8.7.       Kupující tímto prebírá na sebe nebezpecí zmeny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského zákoníku.

8.8.       Webové rozhraní obchodu muže obsahovat odkazy na jiné webové stránky na internetu, které jsou vlastneny a provozovány tretími stranami. Prodávající bere na vedomí, že kupující není odpovedný za provoz nebo obsah na jakémkoli takovém jiném webu.

8.9.       Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály, které se objevují v tomto webovém rozhraní obchodu, vcetne textu, designu stránek, log, grafiky, ikon a obrázku, jakož i jejich výberu, sestavení a usporádání, jsou výhradním vlastnictvím prodávajícího nebo príslušných výrobcu produktu. Žádné materiály z techto stránek nesmí být kopírovány, reprodukovány, upravovány, znovu publikovány, nahrávány, zverejnovány, prenášeny nebo distribuovány v jakékoli forme nebo jakýmikoli prostredky bez predchozího písemného souhlasu prodávajícího. Všechna práva, která zde nejsou výslovne udelena, jsou vyhrazena. Jakékoli neoprávnené použití materiálu, které se objevují v tomto webovém rozhraní obchodu, muže porušovat autorská práva, ochranné známky a další platné zákony a muže vést k trestním nebo obcanským sankcím.

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

9.1.       Svou informacní povinnost vuci kupujícímu ve smyslu cl. 13 Narízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu techto údaju a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné narízení o ochrane osobních údaju) (dále jen „narízení GDPR“) související se zpracováním osobních údaju kupujícího pro úcely plnení kupní smlouvy, pro úcely jednání o kupní smlouve a pro úcely plnení verejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostrednictvím zvláštního dokumentu.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDELENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona c. 480/2004 Sb., o nekterých službách informacní spolecnosti a o zmene nekterých zákonu (zákon o nekterých službách informacní spolecnosti), ve znení pozdejších predpisu, se zasíláním obchodních sdelení prodávajícím na elektronickou adresu ci na telefonní císlo kupujícího. Svou informacní povinnost vuci kupujícímu ve smyslu cl. 13 narízení GDPR související se zpracováním osobních údaju kupujícího pro úcely zasílání obchodních sdelení plní prodávající prostrednictvím zvláštního dokumentu.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho pocítac. V prípade, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na pocítac kupujícího, muže kupující souhlas podle predchozí vety kdykoliv odvolat.

11.     DORUCOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu muže být dorucováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.    ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahranicní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se rídí ceským právem. Volbou práva podle predchozí vety není kupující, který je spotrebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního rádu, od nichž se nelze smluvne odchýlit, a jež by se v prípade neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení cl. 6 odst. 1 Narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 593/2008 ze dne 17. cervna 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Rím I).

12.2.   Je-li nekteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúcinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce približuje. Neplatností nebo neúcinností jednoho ustanovení není dotcena platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva vcetne obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není prístupná.

12.4.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro dorucování Panská 131, 252 67 Tuchomerice, Cesko, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 724 067 394.

 

V Tuchomericích dne 1 zárí 2019