Call us: +420724067394 Mon - Fri 8am - 5pm pt

Ochrana Osobnich Udaju

Zásady ochrany osobních údaju


Platí od 1. zárí 2019

Totožnost a kontaktní údaje Správce osobních údaju

Správcem vašich osobních údaju je osoba samostatne výdelecne cinná Ing. Michal Petrtýl se sídlem Panská 131, Tuchomerice, 25267 Cesko, ICO 74102893, zapsaná v živnostenském rejstríku Mestského úradu Cernošice, c.j. ŽIV/P13/3123/2010/Tom/3 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce: adresa pro dorucování Panská 131, Tuchomerice, 25267 Cesko, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 724 067 394.

Správce nejmenoval poverence pro ochranu osobních údaju.

V tomto dokumentu dále uvádíme informace o tom, jaké osobní údaje návštevníku našeho webu a zákazníku zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základe souhlasu nebo na základe jiného právního duvodu, k jakým úcelum je používáme, komu je mužeme predávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údaju práva.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikacní údaje - jméno a príjmení, uživatelské jméno a heslo, ICO a DIC pokud jste podnikatel;
 • kontaktní údaje - e-mailová adresa, telefonní císlo, adresa pro dorucení, fakturacní adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
 • elektronickou identitu – IP adresu, historii prohlížení našeho webu;
 • obsah vašich objednávek - údaje o zboží, které jste si objednali, o zpusobu dorucení a platby vcetne císla platebního úctu a údaje o reklamacích;
 • anonymizované a agregované údaje o vašem chování na našem webu sbírané službou Google Analytics, zahrnující:
  • vaše chování na našem webu – vyhledávací fráze, vstupní stránka, pohyb po našem webu, doba setrvání, procento opuštení webu
  • údaje o zarízení, ze kterého si náš web prohlížíte – zeme, jazyk, zarízení, operacní systém

Proc osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravnuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v urcitých situacích pro ruzné úcely. Pokud si prohlížíte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje pro zvýšení vašeho pohodlí pri práci s webovým rozhraním našeho obchodu a v anonymizované a agregované podobe prostrednictvím služby Google Analytics pro sledování návštevnosti a zlepšování našich služeb. Pokud si u nás vytvoríte uživatelský úcet, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho úctu a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže si u nás koupíte zboží, používáme vaše údaje, abychom vyrídili vaši objednávku a plnili své zákonné povinnosti. Nepoužíváme vaše údaje pro žádné marketingové úcely.

Ke zpracování osobních údaju nás opravnuje bud príprava nebo plnení smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností nebo váš souhlas.

Prohlížení webového rozhraní našeho obchodu

Zpracování osobních údaju získaných prostrednictvím cookies provádíme na základe vašeho souhlasu, který nám udelíte tím, že pri otevrení webového rozhraní našeho obchodu kliknete na príslušné tlacítko v zobrazeném banneru.

Pokud navštívíte webové rozhraní našeho obchodu, do vašeho zarízení ukládáme a následne z nej cteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a císel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeci nebo pevném disku vašeho pocítace. Nekteré cookies nám umožnují propojit vaše aktivity behem prohlížení našich webových stránek od chvíle, kdy v okne webového prohlížece otevrete webové rozhraní našeho obchodu, do okamžiku, kdy jej zavrete. Ve chvíli, kdy zavrete okno internetového prohlížece, se tyto cookies vymažou. Jiné zustávají ve vašem zarízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvorila. Dále používáme pixelové znacky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho pocítace, jsou pixelové znacky pevnou soucástí webových stránek. O všech techto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zarízení nejen ukládáme, ale také cteme ty cookies, které do vašeho zarízení uložilo webové rozhraní našeho obchodu. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Nekteré cookies do vašeho zarízení ukládá prímo webové rozhraní našeho obchodu. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás pri precházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a pri opetovných návštevách, napríklad aby se vám pri dokoncení dríve zapocaté objednávky nesmazal obsah nákupního košíku, abychom si mohli zapamatovat vaše prihlášení z konkrétního zarízení a nežádat vás opakovane o e-mail a heslo;
 • zaznamenat si, že jste nám udelili souhlas dle tohoto dokumentu;
 • se zajištením bezpecnosti, napríklad abychom zkoumali, zda nekdo nezneužil vaše pripojení k našemu webu a nejedná místo vás.

Takové cookies jsou nezbytné pro fungování webového rozhraní našeho obchodu. Pokud ve svém prohlížeci tyto cookies zablokujete, webové rozhraní našeho obchodu nemusí fungovat správne a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zarízení:

 • ukládáme cookies z webového rozhraní našeho obchodu, které nám umožnují:
  • sledovat návštevnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytváret statistiky a prehledy. Úcinnost reklamy nemeríme, protože na žádných online službách neinzerujeme.
  • prizpusobovat pro vás obsah webového rozhraní našeho obchodu, napríklad vám zobrazit prednostne produkty, které jste si již prohlédli;
 • umožnujeme uložit cookies tretím stranám, které je mohou použít:
  • k propojení se sociálními sítemi, jako je Facebook, vcetne automatického prihlášení, zajištení funkcí jako je tlacítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostrednictvím služby Messenger a zobrazení prizpusobených nabídek a cílené reklamy na techto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Vytvorení a používání uživatelského úctu

Pokud si vytvoríte úcet ve webovém rozhraní našeho obchodu, zpracováváme vaše identifikacní a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás pozdeji nakoupíte, a to i když nakoupíte bez prihlášení) a údaje o zarazení do velkoodberatelských cenových pásem. Zpracování provádíme na základe vašeho souhlasu, který nám udelíte tím, že si uživatelský úcet vytvoríte a potvrdíte souhlas se zpracováním príslušných osobních údaju.

Údaje zpracováváme po dobu existence vašeho uživatelského úctu, který mužete kdykoli smazat a tím vymazat i príslušné osobní údaje z našich úložišt.

Príprava a plnení smlouvy

Osobní údaje zpracováváme na základe prípravy a plnení smlouvy, za úcelem ochrany právních nároku a na základe plnení zákonných povinností, tedy bez vašeho souhlasu, a ukládáme je po dobu nezbytne nutnou a v nezbytne nutném rozsahu.

Když prejdete do nákupního košíku a vyplníte formulár objednávky, ale objednávku nedokoncíte, zpracováváme vaše jméno, príjmení, fakturacní a dorucovací adresu, adresu elektronické pošty, telefonní císlo (pokud jste ho uvedli), IP adresu a historii prohlížení.

Tyto údaje použijeme k tomu, abyste mohli pozdeji pohodlne dokoncit svou objednávku na našem webu, tedy napríklad aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku nebo údaje z rozpracované objednávky. Dále je mužeme použít k tomu, abychom s vámi mohli o vaší objednávce komunikovat.
Pokud se ke své nedokoncené objednávce do 15 dnu nevrátíte a nedokoncíte ji, veškeré údaje po techto 15 dnech z našich elektronických úložišt vymažeme.

Když objednávku dokoncíte a uzavrete s námi kupní smlouvu, zpracováváme vaše jméno, príjmení, fakturacní a dorucovací adresu, adresu elektronické pošty, telefonní císlo (pokud jste ho uvedli), IP adresu a historii prohlížení.

Tyto údaje použijeme k tomu, abyste mohli provést platbu, abychom vám mohli koupené zboží dorucit, abychom s vámi mohli komunikovat o zásilce na ceste, abychom mohli rešit vaše reklamace a požadavky na vrácení koupeného zboží, abychom mohli chránit naše právní nároky a abychom mohli splnit naše zákonné povinnosti.

Osobní údaje zpracovávané na základe plnení smlouvy vymažeme z databáze našeho webového obchodu po celých šesti mesících následujících po mesíci, ve kterém jste s námi uzavreli kupní smlouvu. Osobní údaje zpracovávané za úcelem ochrany našich právních nároku vymažeme po uplynutí promlcecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatnené na konci promlcecí doby.

Osobní údaje zpracovávané na základe plnení zákonných povinností - jméno, príjmení, fakturacní a dorucovací adresu, prípadne ICO a DIC - si ponecháme v našem elektronickém a fyzickém úložišti po dobu stanovenou právními predpisy, tedy celých 10 let. Poté je všechny vymažeme a znicíme.

Proces zpracování osobních údaju pri plnení smlouvy

 • Když prejdete do nákupního košíku webového rozhraní obchodu a vyplníte objednávkový formulár, uložíme osobní údaje do naší databáze webových stránek hostované spolecností Infomart 2000 ve Spojených státech po dobu 15 dnu pro nedokoncené objednávky nebo po dobu šesti celých mesícu následujících po mesíci, ve kterém jste zadali objednávku.
 • Pokud vyberete platbu zpracovanou externí platební bránou PayPal, preposíláme vaše jméno, adresu, e-mail a telefon na PayPal, abyste je nemuseli znovu zadávat na jejich platební bráne. Zpracování vašich osobních údaju prostrednictvím PayPal podléhá vaší samostatné dohode s PayPal. Jakmile dokoncíte platbu pres PayPal, dostaneme potvrzovací e-mail do naší interní poštovní schránky hostované spolecností Google, obsahující vaše jméno, adresu, e-mail a telefon. Tento e-mail vymažeme den poté, co vám odešleme vaši objednávku. Vaše jméno, adresa, e-mail a telefon zustávají uloženy v databázi PayPal a zprístupneny nám po dobu 36 úplných mesícu po provedení platby. PayPal je poté vymaže.
 • Pokud vyberete platbu bankovním prevodem, dostaneme vaše údaje o plátci na výpisu z úctu z naší banky, kde zustanou uložené a prístupné pro nás. Vytiskneme je a uložíme v tištené podobe v našem fyzickém úložišti po dobu celých deseti let. Poté je znicíme a vymažeme ze seznamu bankovních výpisu.
 • Jakmile dokoncíte objednávku, dostaneme potvrzovací e-mail obsahující vaše jméno, adresu, e-mail a telefon do naší interní schránky hostované spolecností Google. Vymažeme ji odtud den poté, co vám odešleme objednávku.
 • U objednávek pod 10 000 Kc (cca 430 $): Vaše jméno a adresu vytiskneme na úctenku, kterou vložíme do prepravní krabice, a na prepravní doklad. Anonymní kopii úctenky uložíme na místní pevný disk v naší kancelári a její kopii vcetne prepravního dokladu v našem archivu po dobu celých deseti let. Pak oboje vymažeme a znicíme.
 • U objednávek presahujících 10 000 Kc (približne 430 $): Vaše jméno a adresu vytiskneme na danový doklad, kterou vám zašleme, a na prepravní doklad, a uložíme ji na místní pevný disk v naší kancelári a jako kopii vcetne prepravního dokladu v našem archivu po dobu celých deseti let. Pak oboje vymažeme a znicíme. Danové doklady predáváme místní úcetní firme 158 s.r.o. která zpracovává osobní údaje naším jménem za úcelem dodržování místních zákonných povinností každý mesíc. Danové doklady nám vracejí po uzavrení fiskálního roku každý další brezen.
 • U prioritních zásilek a balíkových zásilek: Vaše jméno a adresa jsou zpracovávány Ceskou poštou nebo vybraným prepravcem za úcelem splnení vaší objednávky a v souladu s jejich pravidly pro zpracování osobních údaju.

Prístup k osobním údajum je omezen na:

 • majitele obchodu, který je zároven správcem osobních údaju
 • v prípade faktur nad 10 000 Kc: úcetní firmu, kterou používáme pro zpracování našich danových dokladu
 • v prípade prioritních zásilek a balíkových zásilek: Ceskou poštu nebo jiného vybraného prepravce

Používáme Google Analytics a Nástroje pro webmastery Google, které shromaždují anonymizovaná data prohlížení z našeho webu.

Ukládání osobních údaju

Kam ukládáme vaše osobní údaje a jak jsou zabezpeceny:

 • v databázi našeho webového obchodu, kterou provozuje Infomart 2000, 6691 Nob Hill Road, Tamarac, FL33321, USA. Infomart 2000 je kompatibilní se štítem EU-US Privacy Shield. Platforma webového obchodu je kompatibilní s PCI. Osobní údaje jsou uloženy ve Spojených státech. Prístup k osobním údajum je omezen na vlastníka obchodu a je chránen autentizací pomocí jména a hesla. Data zadaná do objednávkového formuláre jsou šifrována pomocí vyhrazeného SSL.
 • v našich interních poštovních schránkách hostovaných spolecností Google (pro zprávy o potvrzení objednávky) a Google (pro zprávy o potvrzení platby PayPal). Prístup k datum je omezen na vlastníka obchodu a je chránen autentizací pomocí jména a hesla.
 • na harddisku uvnitr osobního pocítace v naší kancelári v Tuchomericích v Cesku. Prístup k datum je omezen na vlastníka obchodu a je chránen autentizací pomocí jména a hesla.
 • vytištené na fakturách nad 10 000 Kc, uložených v archivu v naší kancelári na adrese Panská 131, Tuchomerice, 25267 Cesko a docasne v kancelári naší úcetní firmy 158 s.r.o., Pocernická 509, Praha 10, 10800 Cesko.

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údaju

Máte následující práva. Mužete je provést e-mailem na adresu [email protected] Žádosti zpracujeme do 24 hodin.

 • Právo být zapomenut:
  Mužete nás požádat o odstranení vašich údaju z naší databáze objednávek a pridružených poštovních schránek, zrušení vašeho úctu nebo zrušení predplatného našeho zpravodaje.
 • Právo na protest:
  Mužete se odhlásit z e-mailu a seznamu e-mailu na našich webových stránkách.
 • Právo na opravu:
  Mužete nás požádat o aktualizaci vašich predplatitelských / kontaktních údaju v našem obchode a seznamech adresátu.
 • Právo na prístup:
  Naše zásady ochrany osobních údaju popisují, jaká data shromaždujeme a jak je používáme.
 • Právo na prenositelnost:
  Mužete nás požádat o export vašich osobních údaju.

Záloha pro budoucí použití

Pokud nám udelíte výslovné povolení zaškrtnutím príslušného zaškrtávacího polícka ve formulári pokladny, mužeme vás informovat o aktuálních akcích, speciálních akcích a nových prílohách na stránkách pražských suvenýru. Mužete se odhlásit z našich bulletinu podle pokynu pro odhlášení z jakéhokoli e-mailu, který od nás dostanete.